Samverkanslösningen

Många kommunala organisationer försöker möta problemet genom att samordna sina upphandlingar med grannkommuner eller i större övergripande former som exempelvis SKI, HBV eller statens upphandlingsverksamhet.

Fördelarna med samordnade upphandlingar är att man täcker sina behov av upphandlade varor och tjänster med färre insatser från egen personal. Nackdelarna är att man i mångt och mycket får ”rätta in sig i ledet” och därmed inte får det inflytande över vad som efterfrågas i upphandlingen. Detta kan få till följd att kommunens olika verksamheter avropar sådant som inte finns med i upphandlingen eller vänder sig till andra leverantörer än de avtalade. Därutöver tillkommer att många av de upphandlingar som genomförs centralt bygger på en andra konkurrensutsättning, vilket kräver stora insatser från den egna organisationen i samband med avropet.