Kundcase

Kundcase: Återigen fick Borago förtroendet av Tanums kommun

Tanums kommun fick åter hjälp med deras upphandling av städtjänster inom kommunen.

Denna gång blev det ett spännande och utmanande uppdrag då olika yttre faktorer ändrade riktning och förutsättningar flera gånger. I kombination av gott samarbete med Tanums kommun och att vi fick visa prov på flexibilitet inom de offentliga ramarna, blev slutresultatet något som alla parter tror kommer bli det bästa för kommunen under nästa avtalsperiod.

Nu väntar en uppstartsperiod och Tanums kommun har goda förutsättningar för en ren, snygg och trygg inomhusmiljö under de kommande åren.

Kundcase: Resultatet blev fler upphandlingar och större intäkter

Borago genomför juridiska utredningar åt kunder med behov att lösa upphandlingsrättsliga frågor.

Vi genomförde 2012 en utredning åt en större kulturinstitution rörande sponsringsinslag i offentlig upphandling. Organisationen har sen gammalt ett utvecklat samarbete med sponsorer och önskar härutöver ta vara på de marknadskontakter som upphandling enligt LOU innebär. Utredningen resulterade i ett förslag till metod som nu tillämpats med gott resultat i flera upphandlingar."

Kundcase: Mer nöjda hyresgäster för Stockholmshem

Stockholmshem har lång erfarenhet av att upphandla städtjänster. Borago har sedan 2001 genomfört samtliga städrelaterade upphandlingar.

Under 00-talet har det varit stor prispress men genom kreativa upphandlingsmodeller har prisdumpningar undvikits. Trots det beslutade Stockholmshem för att höja städkvaliteten genom bättre upphandling och gemensam kvalitetssäkring av uppdragen. Under 2013 genomfördes därför upphandling med lägsta godkända anbudssummor baserade på referenskalkyler för en bättre städkvalitet. Dessa låg ca 20% över befintliga kostnader. Investeringen i dyrare städning har resulterat i en bättre städkvalitet och betydligt mer nöjda hyresgäster.