Vårt erbjudande

Vi erbjuder att för er räkning genomföra upphandlingar till ett fast pris.

I vårt erbjudande ingår att vi utarbetar förfrågningsunderlagets administrativa del, modeller för kvalificering av anbudsgivare och värdering av anbud, lämnar ett första utkast till kravspecifikation (den slutliga kravspecifikationens utformning är den upphandlande myndighetens ansvar), utarbetar avtalsmall, annonserar upphandlingen i er annonseringslösning och besvarar eventuella frågor, kvalificerar och utvärderar inkomna anbud samt upprättar ett förslag till tilldelningsbeslut. Skulle upphandlingen överprövas lämnar vi förslag på yttrande till domstolen.

I arbetet tar vi givetvis hänsyn till eventuella kommunala beslut om miljö- och sociala krav.

Erbjudandet utgår från att vi i första hand arbetar med våra egna mallar och att antalet fysiska möten med internbeställare begränsas. Kommunikationen vid fastställandet av den slutliga kravspecifikationen och övrig nödvändig kommunikation ska i första hand skötas via mail. Om flera upphandlande myndigheter samverkar måste internkommunikationen skötas av kommunerna själva, dvs kontakterna mellan oss och myndigheterna var en person.

Priset för våra tjänster ska jämföras med att anställa en upphandlare. Snittlönen för en upphandlare är enligt lönestatistiken ca 32 000 SEK per månad. Ovanpå detta får man räkna ca 40 % i personaladministrativt påslag, vilket ger en månadskostnad om cirka 45 000 SEK. För en upphandlare torde en normalsiffra på antalet genomförda upphandlingar per år vara cirka 15 stycken. Detta betyder att varje upphandling lågt räknat kostar kommunen 35 000 SEK i upphandlingsadministrativ kostnad.

Våra priser

Paket enligt beskrivning till vänster.

  • Varor: 25 000 SEK
  • Tjänster: 35 000 SEK
  • Entreprenader (ej bygg): 45 000 SEK

Vi kan givetvis erbjuda även andra tjänster på upphandlingsområdet som exempelvis projektledning (särskilt aktuellt vid entreprenader). Även dessa offereras med fast pris efter förfrågan.